Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào?

Hỏi: Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào? Trả lời: Indochina247 trả lời câu hỏi: “Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào??” như sau: Khoản 1 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 về Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu của Bộ Tài chính …

Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào? Read More »