Quyet dinh

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về quy chế kiểm tra nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ Số: 23/2007/QĐ-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007                             QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an …

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về quy chế kiểm tra nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu Read More »